Werking en tarieven logopedie

Logopedische werking


1. Aanmelding

2. Intakegesprek en onderzoek

3. Therapie, oudergesprek en overleg met derden

We beginnen de eerste keer met een intakegesprek nadat eerder telefonisch of per mail al het één en ander genoteerd werd, bijvoorbeeld uw voorkeur van inplannen of logopediste.

Bij telefonisch contact of tijdens het intakegesprek wordt u doorverwezen naar een arts (bv. uw huisarts) voor een voorschrift voor het opstellen van een logopedisch bilan.

Daarna vindt er een uitgebreid onderzoek plaats met gestandaardiseerde testen.

De uitslagen van de testen worden met u besproken evenals het behandelplan.

Hierbij wordt u opnieuw doorverwezen een arts. Bij een geneesheerspecialist dient u een voorschrift voor logopedische therapie te halen. Meer informatie hierover bezorgen wij u tijdens het adviesgesprek.

Nadien wordt de therapie opgestart.

Over het algemeen is de frequentie van een behandeling 2 keer per week 30 minuten. Indien nodig wordt er ook met een frequentie van 3 keer per week behandeld.
Ouders van jonge kinderen zijn in principe bij de therapie aanwezig zodat het thuis makkelijker wordt herhaald. Als uw kind ouder dan 5 jaar is, mag u ook bij de behandelingen aanwezig zijn, maar kan de noodzaak iets kleiner zijn dan bij het hele jonge kind.

Volwassen die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen, worden thuis op hun eigen plek behandeld.

Wij hanteren de tarieven volgens de conventie. De behandeling door een zelfstandig logopedist, erkend door het R.I.Z.I.V. moet gebeuren op voorschrift van een geneesheerspecialist (zoals hierboven reeds vermeld).

De behandeling wordt telkens voor 1 jaar toegestaan. Er kan verlenging gevraagd worden tot maximum 2 kalenderjaren, zonder onderbreking op te nemen. De behandeling loopt dus door tijdens de schoolvakanties.

Onze collega's bezorgen u hierover de nodige informatie en helpen u bij het samenstellen en indienen van het dossier bij uw mutualiteit.


In scholen voor buitengewoon onderwijs, instellingen voor personen met een verstandelijke handicap, rusthuizen (zowel RVT als ROB), sommige ziekenhuisafdelingen (o.a. geriatrie, S-diensten, psychiatrie, etc.) zijn de kosten voor een logopedische behandeling inbegrepen in het totale onderwijs- en zorgpakket of in de ligdagprijs. Personen die hier onderwijs volgen of verblijven hebben geen recht meer op terugbetaling voor logopedische therapie vanuit een andere instelling of praktijk.

Wij hechten belang aan een samenwerking met ouders, scholen (taakleerkracht, zorgcoördinator, klasleraar), CLB’s (centra voor leerlingbegeleiding) en eventuele andere hulpverleners. Elk lid uit ons team is daarom steeds bereid tijd vrij te maken voor een oudergesprek en/of een overleg op school of met andere betrokken partijen.

Tarieven logopedie


​Alle logopedisten bij De Taalschat zijn geconventioneerd en werken volgens de vastgelegde tarieven van het R.I.Z.I.V. Deze tarieven voor terugbetaling zijn enkel geldig wanneer er voldaan wordt aan de criteria die zijn opgelegd door het R.I.Z.I.V. De terugbetaling loopt dan via de verplichte verzekering van uw ziekenfonds. Wordt er niet voldaan aan alle opgelegde criteria, dan voorziet uw ziekenfonds in vele gevallen een bedrag dat wordt terugbetaald via hun aanvullende diensten en verzekeringen. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

Logopedisch onderzoek

30 minuten

in de praktijk


€ 32,83


Indien het gaat om een onderzoek op voorschrift van een arts en indien er achteraf voor de therapie terugbetaling in verplichte verzekering is, is er voor de onderzoeksessies een terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk. Het remgeld dat u dan zelf dient te betalen, bedraagt € 7,50. (Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt dit € 3.)

Indien er niet aan beide voorwaarden kan worden voldaan, dient het volledige bedrag voor het onderzoek zelf te worden betaald.

Bij intake kan er worden gevraagd meteen cash een voorschot van € 50 te betalen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht bij telefonische aanmelding.

Logopedische therapie

60 minuten

in de praktijk


€ 53,22


Ook hiervoor is terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.
Het zelf te betalen remgeld in verplichte verzekering voor bijvoorbeeld taal- en leerstoornissen bedraagt € 11 (of € 4,50 bij verhoogde tegemoetkoming).
Voor andere stoornissen met terugbetaling in aanvullende verzekering gelden verschillende tarieven afhankelijk van uw mutualiteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

Logopedische therapie

30 minuten

in de praktijk of aan huis


€ 26,50


Ook hiervoor is terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.
Het zelf te betalen remgeld in verplichte verzekering voor bijvoorbeeld taal- en leerstoornissen bedraagt € 5,50 (of € 2 bij verhoogde tegemoetkoming).
Voor andere stoornissen met terugbetaling in aanvullende verzekering gelden verschillende tarieven afhankelijk van uw mutualiteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

Logopedische therapie

30 minuten

op school


€ 25,60


Ook hiervoor is terugbetaling via uw ziekenfonds mogelijk.
Het zelf te betalen remgeld in verplichte verzekering voor bijvoorbeeld taal- en leerstoornissen bedraagt € 6 (of € 2 bij verhoogde tegemoetkoming).
Voor andere stoornissen met terugbetaling in aanvullende verzekering gelden verschillende tarieven afhankelijk van uw mutualiteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons.

GDPR


Beste patiënt

Beste ouders

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.


Welke gegevens verzamelen we over jou?

We verzamelen volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);

 • Mutualiteit;

 • Rijksregisternummer;

 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)

 • Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling;

 • Gegevens over opleiding en vorming;

 • Geluids- of beeldopname;

 • Evt. financiële gegevens.


Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.


De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.


Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.


Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.


Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of

 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of

 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)

 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).


Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.


Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.


Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten.


Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.


Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.


Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. (Op datum van het opstellen van deze privacy policy is de Gegevensbeschermingsautoriteit nog niet opgericht en zijn er nog geen contactgegevens beschikbaar.)

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier  is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de logopedische (groeps)praktijk:

De Taalschat

Delportestraat 62

3300 Tienen

Voor een aanmelding of een eerste afspraak kunt u ons bereiken via onderstaand nummer en e-mailadres.

De rechtstreekse contactgegevens van onze collega's staan ook vermeld bij 'team'.